Cilj predmeta:

Sticanje osnovnih znanja o: definisanju geotehničkih parametara čvrstih stenskih masa i primeni analitičkih i numeričkih postupaka kod analize stabilnosti podzemnih i površinskih iskopa i fundiranja temelja; određivanju specifičnih svojstava stenske mase (bubrenje, podložnost raspadanju i ostale vremenski zavisne pojave).

Ishod predmeta:

Osposobljavanje za: odabir merodavnih parametara za projektovanje; primenu klasifikacionih sistema; primenu analitičkih i numeričkih postupaka prilikom izrade projekata u čvrstoj stenskoj masi; odabir odgovarajućeg tipa primarne podgrade podzemnih iskopa; odabir mera zaštite kosina.

Teorijska nastava:

Predavanja praćena audio-vizuelnom demonstracijom; primena softvera za rešavanje praktičnih zadataka

Praktična nastava:

Izrada zadataka i proračuna u softverskom paketu RocScience

Literatura:

Stabilnost kosina u stenskoj masi

Prezentacije iz mehanike stena 2

Internet sajtovi, publikacije i knjige (za detalje se javiti predmetnom nastavniku)