Теоријска настава, Практична настава:
Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за управљање подацима. Затим се излажу различити приступи моделирању података, од модела ентитети-везе, преко релационог, мрежног и хијерархијског модела до објектног и објектно-релационог модела. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података. CASE алати за пројектовање база података. Следе системи за управљање базом података, њихови задаци и функционалне карактеристике СУБП, као и основне карактеристике језика SQL. Напредни приступи организацији података илустровани су кроз складишта података (Data Warehouse) и технике и алате за истраживање података (Data Mining) и за подршку аналитичких функција над подацима (OLAP).