Циљ предмета:
Упознавање студената са методама основних теренских истраживања.
Исход предмета:
Стицање основних знања о раду на терену и припрема за даље студирање.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на изабраним профилима и практична обука студената.

Практична настава
Упознавање врста стена и геолошке грађе на изабраном полигону где се студенти уз помоћ геолошког компаса одређују просторни положај линеарних и планарних елемената склопа. Оријентација у природи и на карти. Вођење теренског дневника и узимање узорака.

Литература:
  1. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
Метода извођења наставе:
Теренски рад