Циљ предмета:
Упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознавање са садржајем геолошке карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије геолошке карте и тумача, израдом прегледних, детаљних и специјалних геолошких карата.
Исход предмета:
Оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености и различитих размера, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: дефиниција геолошке карте (ГК). Геолошко картирање као професија. Подела ГК. Основна геолошка карта СФРЈ. Геолошка карта Србије. Топографска основа ГК. Садржај ГК. Ваноквирни садржај ГК. Методски основи геолошког картирања. Геолошко картирање седимената, Геолошко картирање метаморфита, Геолошко картирање магматита, Геолошко картирање квартарних депоната, Геолошко картирање тектонски сложених терена. Документација. Лабораторијска испитивања. Радна и финална ГК. ГК и софтвер. Тумач. Прегледне ГК. Детаљне ГК - геолошки планови. Специјалне ГК. ГК земаља у развоју. Подповршинске ГК. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.

Практична настава
Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И. Основи геолошког картирања, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.