Cilj kursa je upoznavanje istorijskog razvoja i evolucije Zemljine kore i naše planete počevši od kosmičke i geološke faze pa do savremenog doba.

Spoznaja o najvažnijim organskim i neorganskim događajima tokom duge geološke istorije Zemlje i osposobljenost za kasnija detaljnija istorijsko-geološka istraživanja.

 1. Predmet istraživanja, definicija i odnos prema drugim geološkim disciplinama
 2. Istorijat razvoja
 3. Kosmička i geološka faza u razvoju naše planete
 4. Istorija Zemlje u Arhaiku i Proterozoiku i glavne tektonske, paleontološke i paleogeografske osobine
 5. Istorija Zemlje u starijem i mlađem Paleozoiku i osnovne karakteristike na klasičnim lokalitetima u Evropi
 6. Istorija planete u Mezozoiku, glavne karakteristike, najvažniji globalni događaji i značaj
 7. Evolucija planete u Kenozoiku Evrope
 8. Pojava i nestanak Paratetisa
 9. Osnovne karakteristike kvartarnih naslaga. Ledena doba, pojava hominida i njihov značaj

 • Vežbe i drugi oblici nastave.
 • Rade se praktični zadaci (crtanje stratigrafskih stubova, lokalnih profila).
 • Predviđena je i izrada samostalnih zadataka, uz praktičan rad -  stratigrafska zbirka.
 • Na vežbama je neophodno je imati udžbenik (može se nabaviti u kopirnici Antika). Poželjno je imati i lenjir.

Osnovna literatura

 • D. Rabrenović, S. Knežević i Lj. Rundić, 2003: Istorijska geologija.- RGF Univerziteta u Beogradu, 266, Beograd

Dodatna literatura

 • Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
 • Bucković D., 2006: Historijska geologija I, Udžbenici sveučilišta u Zagrebu.
 • Bucković D., 2006: Historijska geologija II, Udžbenici sveučilišta u Zagrebu.
 • Pored pomenute literature na raspolaganju će biti i prezentacije.