Стицање практичних знања у вези савремених депозиционих процеса и реконструкција депозиционих средина. Овладавање основним знањима о "класичним примерима" савремених и старих депозиционих система. Практична знања у вези описивања седиментних фација и интерпретације седиментних секвенци. Примена знања из депозиционих система у економском и еколошком смислу. 

Корелација, литофацијалне  карте, израда литостратиграфског стуба. Депозициони системи (континентални, прелазни, плиткоморски). Седиментација на шелфу, седиментација на карбонатним платформама, други облици седиментације на шелфу. Дубоководни системи, типови седимената дубоководног система. Критеријуми за распознавање депозиционих система. Седиментолошки модели басена. Геолошке формације.

Вежбе (самосталне и у малим тимовима), израда литостратиграфског стуба и њихово тумачење, анализа и интерпретација различитих савремених и палеосредина - речних, језерских, океанских, коралних гребена и др. Приказивање кратких илустративних филмова везаних за савремене депозиционе системе, корелација депозиционих система са тренутним срединама депоновања седимената.