Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима у хидрогеолошком картирању: коришћење и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Упознавање са врстама и типовима хидрогеолошких карата (прегледна, детаљна, основна и наменска), принципима израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

Исход предмета: Оспособљеност студената за израду хидрогеолошких карата основних и наменских, различитог степена сложености, као и интерпретација хидрогеолошких профила и пратећег текстуалног дела карте - тумача. Упознавње са основним принципима и савременим начинима интерпетације хидрогеолошких података у ГИС окружењу.

Садржај предмета: Увод: основни елементи картографије, сврха и циљ израде хидрогеолошких карата. Основни принципи израде ХГ карата, подела ХГ карата по различитим критеријумима. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Основе за израду ХГ карата: базични документи за израду хидрогеолошких карата - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Картографска презентација и избор размере. Основни елементи хидрогеолошке карте и садржај, типови и класификација хидрогеолошких карата - Основне и наменске-специјалне карте. Израда радне и финалне хидрогеолошке карте, профила, стуба и пратеће документације. Интерпретација хидрогеолошких карата у CAD i GIS окружењу. Стандардна легенда хидрогеолошке карте - увод, тематска и просторна интерпретација литостратиграфских, хидрометеоролошких и др података, интерпретација хидрогеолошких података и њихова карактеризација.

Практична настава: Кроз различите задатке, студенти се упознају са основним принципима хидрогеолошког картирања и израде основне хидрогеолошке карте, као и наменских карата. Вежбе су конципиране поступним увођењем студената у преко основних елемената картографије, избора пројекције, анализе основних - полазних документационих материјала при хидрогеолошком картирању, припремним кабинетским радовима и упознавањем са практичним радом на терену, избору маршута у хидрогеолошком картирању и др. Посебна пажња је посвећена интерпретацији хидрогеолошких података, као и њиховој карактеризацији. Финални део обуке студената представља њихово оспособљавање за формирање хидрогеолошке карте са пратећом документацијом у аналогном облику, као и стицање основа израде хидрогеолошких карата у дигиталном облику у CAD и GIS окружењу.

Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима у хидрогеолошком картирању: коришћење и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Упознавање са врстама и типовима хидрогеолошких карата (прегледна, детаљна, основна и наменска), принципима израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

Исход предмета: Оспособљеност студената за израду хидрогеолошких карата основних и наменских, различитог степена сложености, као и интерпретација хидрогеолошких профила и пратећег текстуалног дела карте - тумача. Упознавње са основним принципима и савременим начинима интерпетације хидрогеолошких података у ГИС окружењу.

Садржај предмета: Увод: основни елементи картографије, сврха и циљ израде хидрогеолошких карата. Основни принципи израде ХГ карата, подела ХГ карата по различитим критеријумима. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Основе за израду ХГ карата: базични документи за израду хидрогеолошких карата - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Картографска презентација и избор размере. Основни елементи хидрогеолошке карте и садржај, типови и класификација хидрогеолошких карата - Основне и наменске-специјалне карте. Израда радне и финалне хидрогеолошке карте, профила, стуба и пратеће документације. Интерпретација хидрогеолошких карата у CAD i GIS окружењу. Стандардна легенда хидрогеолошке карте - увод, тематска и просторна интерпретација литостратиграфских, хидрометеоролошких и др података, интерпретација хидрогеолошких података и њихова карактеризација.

Практична настава: Кроз различите задатке, студенти се упознају са основним принципима хидрогеолошког картирања и израде основне хидрогеолошке карте, као и наменских карата. Вежбе су конципиране поступним увођењем студената у преко основних елемената картографије, избора пројекције, анализе основних - полазних документационих материјала при хидрогеолошком картирању, припремним кабинетским радовима и упознавањем са практичним радом на терену, избору маршута у хидрогеолошком картирању и др. Посебна пажња је посвећена интерпретацији хидрогеолошких података, као и њиховој карактеризацији. Финални део обуке студената представља њихово оспособљавање за формирање хидрогеолошке карте са пратећом документацијом у аналогном облику, као и стицање основа израде хидрогеолошких карата у дигиталном облику у CAD и GIS окружењу.