• Предавачи: Доц. др Сузана Ерић

  Садржај курса:

  Теоријска настава: Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Начин појављивања минерала у природи; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Класификација минерала на основу хемиског састава; Самородне минералне врсте и сулфиди; Минерали из групе оксида, хидроксида и карбоната; Минералне врсте из групе сулфата, халоида, волфрамата, молибдата, фосфата и бората. Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати, Циклосиликати, соросиликати и незосиликати;
  Практична настава:Вежбе Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина;

  Самостални упис
Прескочи Навигација

Навигација

  • ФорумSite news

  • Курсеви

   • :: Геолошки одсек ::

    • Прва година

     • Минералогија